عمومیکسب و کار ایرانی برتر

سیستم قالب بندی دیوارها با استفاده از قالب لارج پنل

جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد . در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدولار و اتصـال آن بـه کمـک ملزوماتـی ماننـد پیـن و گـوه و کلمپـس ، قالـب بـه صـورت یـک تکــه طراحــی مــی شــود . کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی ، افزایــش مقاومـت ، حمـل و نقـل آسـان و عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ اضافـی از مهـم تریـن کاربردهـای ایـن سیسـتم مـی باشـد . شرکت قالب بتن سپنتا ، بزرگترین تولید کننده قالب های بتن مثل قالب تونل فرم، در ادامه متن به طور مفصل به معرفی، انواع و لیست قیمت قالب فلزی بتن می‌پردازد.

قالب لارج پنل - آرتا بنیان صنعت | قالب بتن | تجهیزات قالب فلزی بتن

مشخصات محصول

 • امکان اتصال به قالب های مدولار

بـه دلیـل تسـمه ای بـودن پنـل هـا ، امـکان افـزودن قالـب مـدولار بـه آنها وجـود دارد .

 • استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ

بــه دلیــل قیمــت نزدیــک بــه مــدولار و کاهــش هزینــه نهایــی بــرای انــواع پــروژه هـای کوچـک و بـزرگ مناسـب مـی باشـد.

 • افزایش سرعت اجرای پروژه
 • کاهش زمان مونتاژ
 • عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی
 • امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه
 • کاهش درزهای اجرایی بتن
 • ایجاد سطح بتن اکسپوز
 • قیمت تمام شـده مقرون به صرفه
 • امکان اتصال به قالب مدوالر تسمه ای
 • افزایش تحمل فشار بتن

روش اجرا

قالـب هـای لارج  پنـل تسـمه ای ، توسـط پیـن و گــوه یــا کلمپــس ( بســت قورباغــه ای ) بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .معمــولا قالــب لارج پنــل تســمه ای جهــت افــزودن قالــب هــای بــا ســایز کوچکتــر و در نقــش فیلــر مــورد اســتفاده مــی باشــد . قالــب هــا در ســایز هایــی تولیــد مــی شــوند کــه امـکان حمـل آسـان بـه محـل پـروژه هـا را بـدون ترافیکـی شـدن محمولـه فراهـم مـی نماینـد .

بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ قالـب هـای لارج پنـل و کـم شـدن درزهـای اجرایـی ، بتـن نهایـی کامـا اکسـپوز مـی باشـد .قالـب هـای لارج پنـل را مـی تـوان بـا اتصـاالت قالـب مـدولار یـا بلـت 22 و مهـره 3 گـوش از دو طـرف بـه هـم متصـل نمـود .

توضیحات

سیستم قالب لارج پنل شبیه سیستم تونل فرم سیستم قالب لارج پنل در قالب لارج پنل تمامی دیوارهای داخلی و خارجی بطور همزمان در یک مرحله بتن ریزی شده و کل سازه حالت یکپارچه ای دارد و باعث می شود ساختمان تحمل تنش های بیشتری را در مقابل بارهای جانبی داشته و بعنوان یکی از سیستم های ساختمانی مطلوب محسوب می گردد.

پس از اجرای دیوارهای یک طبقه، پیمانکار اجرای سقف را بنا به صلاح خود از روش های مدولار ، سقف سبک و … انجام می دهد.در این سیستم قالب ها برای هر یک از دیوارهای ساختمانی به صورت یکپارچه ساخته می شوند.

سیستم قالب بندی دیوارها :

مرحله اول : پس از اجرای مرحله فونداسیون و آرماتوربندی ،قالب ها مطابق پلان مربوطه در جای خود نصب میشود. یادآوری می شود قالب ها به صورت یکپارچه ساخته شده و متعلقات آن که شامل براکت تنظیم کننده قالب ، سکوی بتن ریزی ، شوتینگ ، میان بلت و… می باشند نصب می شود.

مرحله دوم : پس از اجرای مرحله اول، قالب ها باز شده و اجرای سقف با توجه به یکی از روش های فوق انجام می گیرد.

مرحله سوم : در این مرحله پس از آرماتور بندی، قالب ها توسط تاور (جرثقیل) به طبقه دوم منتقل شده و سقف اجرا شده قبلی به عنوان نشیمنگاه براکت نگهدارنده قالب می باشد و براکت دیوار خارجی در قسمت سوراخ های بوجود آمده از محل بلت های مرحله قبل مونتاژ شده و حکم نشیمنگاه براکت نگهدارنده قالب می باشند این سیکل تا اجرای آخرین طبقه تکرار می شود.

یکپارچگی و بزرگ بودن سطح قالب برای اجرای دیوار بتنی اکسپوز یکی از مزیت های منحصر به فرد قالب لارج پنل است و از آنجاییکه در این سیستم متعلقات قالب بندی نسبت به قالب مدولار، فوق العاده کم بوده و نیاز به پشت بند خاصی هم ندارد بنابراین باز و بسته نمودن پنل ها در کمترین زمان انجام یافته و همچنین جابجایی قالب ، بواسطه قلاب حملی که روی قالب تعبیه شده است، سریع و به راحتی امکان پذیر است.

با اینکه قیمت سیستم قالب بندی لارج پنل در مقایسه با قالب بتن مدولار، بالاتر است اما با توجه به سرعت بالای اجرا ،کیفیت فوق العاده سطح بتن و همچنین حذف اکثر مبان بلت ها و سایر متعلقات، استفاده از این سیستم در نهایت بهای تمام شده را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

در سیستم قالب بندی لارج پنل ، امکان تعبیه بازشوها و نصب چهار چوب در و پنجره مطابق پلان وجود دارد و جهت سهولت در امر بتن ریزی  شوتینگ مخصوص بتن روی قالب نصب می گردد. شاقول کردن قالب ها نیز بوسیله براکت نگهدارنده مخصوص قالب لارج پنل انجام می گردد.

در طراحی قالب لارج پنل مدولاری سعی شده است ضمن حفظ کیفیت و استحکام پنل ها تا حد امکان وزن پنل ها را کم کرده و از نظر  اقتصادی توجیه پذیر نماید.وزن حدودی قالب لارج پنل مدولاری ۵۵ کیلوگرم می باشد.

سیستم قالب بندی لارج پنل چیست؟

قالب لارنج پنل یکی از انواع قالب بتن های خاص فلزی است که شباهت زیادی از لحاظ ساختاری به قالب تونل فرم دارد. این قالب ها دارای ساختار یکدست و مقاوم هستند. که فرآیند اجرای قالب بندی به صورت همزمان در ابعاد گوناگون را امکان پذیر می کنند. به طور که با استفاده از قالب لارج پنل تمامی دیوار های داخلی و خارجی بطور همزمان در یک مرحله قالب بندی و بتن ریزی می‌شوند و کل سازه حالت یکپارچه‌ای به خود می‌گیرد.

این امر به دلیل اجرای پیوسته دیوار باعث تحمل و باربری بیشتر سطح بتن ریزی‌ بدون درز و شکاف می شود. به همین دلیل این سیستم به عنوان یکی از سیستم های ساختمانی مطلوب به دلیل سهولت در اجرا و کاهش مدت زمان مونتاژ و دمونتاژ محسوب می‌گردد.

مشخصات فنی قالب لارنج پنل

قالب لارج پنل یک سیستم سازه‌ای یکپارچه به صورت پانل های بزرگ است که از قطعات بسیاری تشکیل می شود. این پانل‌ ها معمولا در یک لایه فولادی و یک لایه عایق حرارتی از پلی‌ یورتان سخت ساخته می شوند که رویه قالب به دو صورت فلزی و چوبی از جنس پلی وود تشکیل می شود. بولت ها، جک های شاغول کننده، پاگردها، براکت ها، شوتینگ و میان بلت ها از تجهیزات جانبی قالب لارج پنل در قالب بندی می باشند،

که ارتفاع آن‌ها در سازه های صنعتی به ۱۲ متر به شکل یکپارچه می رسد، وزن سیستم قالب بندی لارج پنل وابسته به نحوه اجرایی است که چیزی بین ۱٫۵ تا ۷٫۵ تن می باشد.همچنین به دلیل خاص بودن نوع قالب لارج پنل اصولا این قالب‌ها با توجه به نیاز پروژه به طور سفارشی در اندازه دلخواه کارفرمایان تولید می شوند.

کاربرد قالب لارنج پنل

این قالب ها معمولا در ساخت و ساز های بزرگی همچون ساختمان‌های مسکونی، تجاری و برج های بلند، ساختمان‌های صنعتی، فرودگاه ها، سدها و… بسیار پر کاربرد هستند. این قالب‌ها برای بتن ریزی همزمان دیوار‌ها، پوشش‌های بیرونی و سقف‌ها یک راهکار ایمن و مدرن می باشند.که با استفاده از این قالب‌ها، روند قالب بندی و بتن ریزی به سرعت سپری می شود، و هزینه‌ های اجرایی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

دراجرای قالب لارج پنل قالب ها پس از قالب بندی به صورت یکجا بدون دمونتاژ به سقف های بالاتر برای قالب بندی جابجا می شوند. قالب لارج پنل یا لارج پانل با ایجاد سطح هموار و حذف عیوب سطحی بتن می تواند باعث حذف مراحل نازک کاری و زیر سازی در معماری بنا شود و در  هزینه و زمان اجرایی صرفه جویی کند

نکات مهم در خرید قالب بتن لارج پنل

یکی از مهم ترین نکات خرید تجهیزات قالب بندی توجه به کیفیت و مقاومت آن‌ها می‌باشد. که برای دستیابی به تجهیزات و قالب لارج پنل با کیفیت برای قالب بندی باید به این موارد مهم توجه کنید. در خرید این قالب ها توجه به کیفیت و استاندارد های تولید، ضخامت ورق بکار رفته و مشخصات دیگر می‌تواند ما را در انتخاب قالب لارج پنل مناسب کمک کند پس در خرید قالب لارج پنل با دقت باید نحوه اتصال تسمه ها به ورق رویه و همچنین ضخامت ورق را مورد بررسی قرار داد و اطمینان حاصل کرد که این قالب ها استاندارد های مورد نظر برای قالب بندی را دارند.

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا